SARADNICI

Naučni sektor

dr Ranka Gašić, naučni saradnik

viši naučni saradnik

wdt_ID New column New column
181 • Beogradska politička i vojna elita u svetlu nemačkih i britanskih izvora pred Drugi svetski rat, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 2006. 
180 • Moderno u shvatanjima Srpske samostalne stranke 1903–1914. godine, Dijalog povjesničara-istoričara 3, Pečuj 12–14. maj 2000, Zagreb 2001. 
179 • Srpski masoni između dva svetska rata kao društvena grupa, Godišnjak za društvenu istoriju 1–3/1998, Beograd 1999. 
178 Odabrani članci • Jugoslovensko-nemačko društvo u Beogradu 1931–1941, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 1998. 
177 • Beograd u hodu ka Evropi. (Kulturni uticaji Britanije i Nemačke 1918–1941), Beograd 2005.
175 Bibliografija
176 Odabrane monografije • „Novi kurs“ Srba u Hrvatskoj. (Srbobran 1903–1914), Zagreb 2001. 
174 Oblast naučnog interesovanja Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslovenska ideja; srpska štampa u Habzburškoj monarhiji; međuratna istorija Beograda; problemi društvenih elita; uticaji Britanije i Nemačke u Kraljevini Jugoslaviji
173 Doktorska teza Britanski i nemački uticaj na beogradsku elitu 1936–1941, Filozofski fakultet u Beogradu, 2003.
172 Magistarska teza Srbobran. Glasilo Srpske samostalne stranke u Trojednici, 1903–1914, Filozofski fakultet u Beogradu, 1995