SARADNICI

Naučni sektor

dr Kosta Nikolić

naučni savetnik

wdt_ID New column New column
158 E-mail kostasnikolic@yahoo.com
157 • Kako je Slobodan Milošević izabran za vođu srpskih komunista (I/II), Istorija 20. veka, Beograd, 1/2006, 2/2006.
155 • Ravnogorske Hnuti a nemecke okupačni sily v Srbsky v letech 1942–1944, Slovansky prehled, Praha, 2/2004.
156 • „Što je više kleveta i laži, Tito nam je miliji i draži“. Prilog istoriji stvaranja Titovog kulta u vreme jugoslovensko-sovjetskog sukoba 1948–1949, Hereticus, br. 1, Beograd 2005.
145 Rukovodenje projektima (Ne)uspešna integracija – (ne)dovršena modernizacija: Međunarodni položaj i unutrašnji razvoj Srbije i Jugoslavije 1921–1991, Beograd 2006–2100.
146 Bibliografija
147 Odabrane monografije • Boljševizacija KPJ. Istorijske posledice,Beograd 1994.
148 • Istorija Ravnogorskog pokreta, 1–3, Beograd 1999.
149 • Nemački ratni plakat u Srbiji 1941–1944, Beograd 2001.
150 • Strah i nada u Srbiji 1941–1944. Svakodnevni život pod okupacijom, Beograd 2002.