main

Dr SRĐAN CVETKOVIĆ (1972), naučni saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju Jugoslavije, 2000.

Magistarska teza

Represija u Srbiji 1944–1953, Filozofski fakultet u Beogradu, 2005.

Doktorska teza

Politička represija u Srbiji 1953–1989

Oblast naučnog interesovanja

Državna represija, ljudska prava, hladni rat, korupcija kao fenomen u Srbiji

Bibliografija

 

Odabrane monografije

• IZMEĐU SRPA I ČEKIĆA , Represija u Srbiji 1944–1953, Beograd 2006.

Odabrani članci

• Broj i struktura domaćih ratnih zločinaca prema fondu Državne komisije i njena instumentalizacija, Arhiv, br. 2, Beograd 2005.
• Uticaj hladnog rata i sovjetske politike na intenzitet represije u narodnim demokratijama i Jugoslaviji 1947/ 1948 , u: Velike sile i male države u hladnom ratu 1945–1955, Beograd 2005.
• Jedan pokušaj kvantifikacije državne represije u Srbiji 1944–1953, Istorija 20. veka, br. 2, Beograd 2005.
• Afera Granap – smrtna kazna zbog korupcije. Korupcija i razvoj moderne srpske države, Beograd 2006.
• Ko su 105 (104) streljanih?, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 2006.

Email

scvetkovic72@gmail.com


Nazad