dr Ranka Gašić, naučni saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju naroda Jugoslavije u Novom veku, 1989.

Magistarska teza

Srbobran. Glasilo Srpske samostalne stranke u Trojednici, 1903–1914, Filozofski fakultet u Beogradu, 1995

Doktorska teza

Britanski i nemački uticaj na beogradsku elitu 1936–1941, Filozofski fakultet u Beogradu, 2003.

Oblast naučnog interesovanja

Srpsko-hrvatski odnosi i jugoslovenska ideja; srpska štampa u Habzburškoj monarhiji; međuratna istorija Beograda; problemi društvenih elita; uticaji Britanije i Nemačke u Kraljevini Jugoslaviji

Bibliografija

 

Odabrane monografije

„Novi kurs“ Srba u Hrvatskoj. (Srbobran 1903–1914), Zagreb 2001.
Beograd u hodu ka Evropi. (Kulturni uticaji Britanije i Nemačke 1918–1941), Beograd 2005.

Odabrani članci

Jugoslovensko-nemačko društvo u Beogradu 1931–1941, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 1998.
Srpski masoni između dva svetska rata kao društvena grupa, Godišnjak za društvenu istoriju 1–3/1998, Beograd 1999.
Moderno u shvatanjima Srpske samostalne stranke 1903–1914. godine, Dijalog povjesničara-istoričara 3, Pečuj 12–14. maj 2000, Zagreb 2001.
Beogradska politička i vojna elita u svetlu nemačkih i britanskih izvora pred Drugi svetski rat, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 2006.
Trade relations of Belgrade firms with Great Britain and Germany in 1930s, u: Clio im suedosteuropaeischen Diskurs. Festschrift fuer Andrej Mitrović zum 70 Geburtstag, (hrsg von Dittmar Dahlmann, Milan Kosanović, Milan Ristović, Ranka Gašić), Zikic Stiftung, Zikic Fond, Bonn 2007.

E-mail

rgasic@eunet.yu


Nazad