dr Nikola Žutić, naučni savetnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Grupa za opštu i nacionalnu istoriju (1979)

Magistarska teza

Fizička kultura u Kraljevini Jugoslaviji 1929–1941, Filozofski fakultet u Beogradu, 1987.

Doktorska teza

Država i Rimokatolička crkva u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1935, Filozofski fakultet u Beogradu, 1992.

Oblast naucnog interesovanja

Ideologije rimokatolicizma i građanskog liberalizma u 19. i 20. veku, odnos jugoslovenske države i crkava, državnopravno konstituisanje Jugoslavije, institucije u 19. i 20. veku (sudovi), privreda (avioindustrija), kulturna politika u Kraljevini Jugoslaviji, martovski događaji u Kraljevini Jugoslaviji 1941

Bibliografija

 

Odabrane monografije

Sokoli – ideologija u fizičkoj kulturi Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1991.
Kraljevina Jugoslavija i Vatikan 1918–1935, Beograd 1994.
Rimokatolička crkva i hrvatstvo – od ilirske ideje do velikohrvatske realizacije 1453–1941, Beograd 1997.
• Srbi rimokatolici – tzv. Hrvati, Beograd 2006.
Liberalizam i Srbi u prvoj polovini 20. veka, Beograd 2007.

Odabrani clanci

"Srbi svi i svuda" - "hrvatske zemlje" bez Hrvata, Istorija 20. veka, br. 1/2006, 31-50.
Liberalizam i nacionalizam Dragiše Vasića, Srpska slobodarska misao, Beograd 2006.
Stjepan Radić – istoriografske kontroverze, u: Dijalog povjesničara – istoričara, 7, Zagreb 2002.
Ideologije i tzv. velikosrpstvo krajem XIX i u prvoj polovini XX vijeka, u: Velika Srbija – istine, zablude, zloupotrebe, zbornik radova sa naučnog skupa SANU, Beograd 2003.
Католическая церков и православие в Албании, Македонии, Косове и Метохии в периоде между первой и второй мировой военой, Balkanica, XXXIV/2003, Beograd 2004.


Nazad