main

dr Milan B. Koljanin, naučni saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za istoriju, Katedra za istoriju Jugoslavije,1982.

Magistarska teza

Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944. Prilog proučavanju “novog poretka“ u Srbiji, Filozofski fakultet u Beogradu, 1992.

Doktorska teza

Jevreji i antisemitizam u Kraljevini Jugoslaviji 1918–1941, Filozofski fakultet u Beogradu, 2006.

Oblast naucnog interesovanja

Istorija Jugoslavije, društvena istorija Jugoslavije između dva rata, Drugi svetski rat, represivni sistemi, genocid, holokaust

Bibliografija

 

Odabrane monografije

Nemački logor na Beogradskom sajmištu 1941–1944, Beograd 1992

Odabrani clanci

Logor na Beogradskom sajmištu u nemačkom represivnom sistemu u Srbiji 1941. godine, Istorija 20. veka, br. 1–2, Beograd 1991.
Holokaust u Jugoslaviji 1941–1944, Jugoslovenski istorijski časopis, br. 1–2, Beograd 1996.
Sources historiques concernant la Shoah en Serbie/Historical Sources on the Shoah in Serbia (Archival research and findings) , u: Les archives de la Shoah, ouvrage collectif sous la direction de Jaques Fredj, Centre de Documentation Juive Contemporaine, Paris, L’Harmattan, 1998.
Antisemitski stereotipi i propaganda u Srbiji 1941–1942, Istorija 20. veka, br. 1, Beograd 2003.
Slika neprijatelja/saveznika u Srbiji 1941–1944. Tradicija, ideologija, stereotipi, u: Srbija (Jugoslavija) 1945–2005. Ideologije, pokreti, praksa, zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 4–6. maja 2005. u Somboru, Beograd 2006.

E-mail

mdbkolja@yubc.net


Nazad