main

dr Goran Miloradović, naučni saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za opštu savremenu istoriju, 1994.

Magistarska teza

Logori za izolaciju u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1919–1922), Filozofski fakultet u Beogradu, 2000.

Doktorska teza

Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945–1955, odbranjena 2009.

Oblast naučnog interesovanja

Istorija srednje i istočne Evrope (Rusija, Habzburška monarhija, Jugoslavija), društvena istorija sa posebnim osvrtom na istoriju ideja, ideologija i istoriju kulture

Bibliografija

 

Odabrane monografije

• Karantin za ideje. Logori za izolaciju „sumnjivih elemenata“ u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1919–1922), Beograd 2004.

• Карантин идей: Лагеря для изоляции «подозрительных лиц» в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в 1919–1922 гг, Моskvа 2010. 

• Lepota pod nadzorom. Sovjetski kulturni uticaji u Jugoslaviji 1945–1955, Beograd 2012.

Odabrani članci

• Istorijsko u romanu „Radecki-marš“ Jozefa Rota, Godišnjak za društvenu istoriju, god. IV, sv. 2–3, 1997.
• Lica u tami. Društveni profil filmskih cenzora u Jugoslaviji 1945–1955. godine, Godišnjak za društvenu istoriju XI, 2–3, 2004, Beograd 2006.
• Krojači filmskog ukusa. Kriterijumi filmske cenzure u Jugoslaviji 40-ih i 50-ih godina 20. veka, u: Srbija (Jugoslavija) 1945–1955. Pokreti, ideologije, praksa, Beograd 2006.
• Stalin’s gifts: The Yugoslav feature films 1945–1955, in: Wolfgang Mueller, Michael Portmann, eds.: Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende. Zentraleuropa-Studien, vol. 10. Vienna: ÖAW, 2007.
• Роман Замятина «Mы»: между историей и утопией, Русский сборник IV, Москва 2007.
• "Prah prahu: Staljinistički pogrebni rituali u socijalističkoj Jugoslaviji ", u: Godišnjak za društvenu istoriju XIV, 1–3, 2008, Beograd 2008, str. 83–106. http://www.udi.rs/articles/g_miloradovic_2007.pdf •"Domaći trileri u inostranoj režiji: Obaveštajne i saboterske aktivnosti protiv jugoslovenske kinematografije 1945–1955. godine", u: Godišnjak za društvenu istoriju XVII, 1, 2010, (2011), str. 67–88. http://www.udi.rs/articles/g_miloradovic_2010.pdf • "Trojanski konj imperijalizma preskače gvozdenu zavesu: Jugoslavija kao totalitarna država i njena uloga u hladnom ratu", Tokovi istorije, Br. 1, 2011, стр. 91–108. 
• "Ljudi na strateškim mestima: uzroci, posledice i smisao sukoba Josipa Broza Tita i Milovana Đilasa na Trećem (vanrednom) plenumu CK SKJ 1954. godine", u: Tito – viđenja i tumačenja, (zbornik radova), Beograd 2011, str. 199–231.

Objavljena građa

•Živeti u Beogradu 1867–1878. Dokumenta Uprave grada Beograda, tom IV (koautorstvo sa M. Ristovićem, D. Stojanović, M. Jovanovićem i M. Perišićem), Beograd 2006.
• Živeti u Beogradu 1879–1889. Dokumenta Uprave grada Beograda, tom V (koautorstvo sa M. Ristovićem, D. Stojanović, M. Jovanovićem i M. Perišićem), Beograd 2007.
• Živeti u Beogradu 1890–1940. Dokumenta Uprave grada Beograda, tom VI (koautorstvo sa M. Ristovićem, D. Stojanović, M. Jovanovićem i M. Perišićem), Beograd 2008.
• Moskva–Srbija, Beograd–Rusija: dokumenta i materijali, Tom I, Društvene i političke veze (član redakcije), Beograd/Moskva 2009.
• Moskva–Srbija, Beograd–Rusija: dokumenta i materijali, Tom II, Društvene i političke veze (član redakcije), Beograd/Moskva 2011.

E-mail

miloradovic@absolutok.net


Nazad