main

dr Dragomir Bondžić, viši naučni saradnik

Školovanje

Filozofski fakultet u Beogradu, Katedra za istoriju Jugoslavije, 1999.

Magistarska teza

Beogradski univerzitet 1944–1952, Filozofski fakultet u Beogradu, 2003.

Doktorska teza

Istorija visokog školstva u Srbiji 1950–1960, Filozofski fakultet u Beogradu, 2010. 

Oblast naučnog interesovanja

Istorija prosvete, nauke i kulture u Srbiji i Jugoslaviji; međunarodna prosvetno-naučna saradnja, nuklearna politika Jugoslavije

Bibliografija

Odabrane monografije

• Beogradski univerzitet 1944–1952, Beograd 2004.
• Univerzitet u socijalizmu: visoko školstvo u Srbiji 1950–1960, Beograd 2010. 
• Misao bez pasoša. Međunarodna saradnja Beogradskog univerziteta 1945–1960, Beograd 2011.
• Novinarska i diplomatska visoka škola u Beogradu, Beograd 2013. 

Odabrani članci

• Beogradski univerzitet i hladni rat 1945–1952. godine, zbornik radova sa naučnog skupa: Velike sile i male države u hladnom ratu 1945–1955 (slučaj Jugoslavije), Beograd 2005.
• Prosveta i nauka u Srbiji i Jugoslaviji 1945
–1990, Istorija 20. veka, br. 2, 2008. 
• Opismenjavanje u Jugoslaviji i Srbiji u periodu 1945–1990: nasleđe, ciljevi, tok i nedostaci, Andragoške studije, br. 1, 2010.
• Strani studenti u Jugoslaviji 1956–1961, Istorija 20. veka, br. 2, 2010. 
• Komunistička vlast i profesori Beogradskog univerziteta 1945–1954, zbornik radova sa naučnog skupa: Desničini susreti 2009; Zagreb 2011. 
• Saradnja Jugoslavije i SSSR-a u oblasti nuklearne energije 1955–1965, Srpsko ruski odnosi od početka XVIII do kraja XX veka, SANU CXXXVI, Beograd 2011. 

E-mail

dragomirbondzic@ptt.rs


Nazad