dr Dragan Bogetić (1953), naučni savetnik

Školovanje

Fakultet političkih nauka u Beogradu, smer međunarodna politika, 1976.

Magistarska teza

Neutralnost i nesvrstanost, Fakultet političkih nauka u Beogradu, 1982.

Doktorska teza

Koreni i determinante jugoslovenskog opredeljenja za nesvrstanost, Fakultet političkih nauka u Beogradu, 1988.

Oblast naučnog interesovanja

Jugoslovenska posleratna diplomatska istorija, posebno problematika vezana za odnose Jugoslavije sa velikim silama Zapada i Istoka i nesvrstanim zemljama.

Bibliografija

 

Odabrane monografije

Nastanak i razvoj politike i pokreta nesvrstanosti, (koautor: Olivera Bogetić), Beograd 1981.
Koreni jugoslovenskog opredeljenja za nesvrstanost, Beograd 1990.
Jugoslavija i Zapad 1952–1955. Jugoslovensko približavanje NATO-u, Beograd 2000.
Nova strategija spoljne politike Jugoslavije 1956–1961, Beograd 2005.
Tršćanska kriza 1945-1954, (koautor Bojan Dimitrijević), Beograd 2009.
Jugoslavija i arapsko-izraelski sukob 1967, (koautor: Aleksandar Životić), Beograd 2010.
Jugoslovensko-američki odnosi 1961-1971, Beograd 2012.

Odabrani članci

Članstvo Jugoslavije u Balkanskom savezu i NATO pakt , Istorija 20. veka, br. 1-2, Beograd 1991, str. 65-90.
Jugoslovensko spoljnopolitičko lutanje između Istoka i Zapada i "Slučaj Đilas-Dedijer","Jugoslovenski istorijski časopis", br. 1-2, Beograd 2001, str. 127-138.
Ekonomska i vojna pomoć Zapada Jugoslaviji tokom 50-tih godina, Zbornik radova "Yugoslavia in the Cold War", Ljubljana 2004, str. 271-318.
Jugoslovensko-američki odnosi u svetlu vojne intervencije u Čehoslovačkoj 1968", "Istorija 20. veka", br. 2, Beograd 2007, str. 75-88.
Jugoslavija u Hladnom ratu, "Istorija 20. veka", br. 2, Beograd 2008, str. 315-370.
Međunarodni položaj Jugoslavije u vreme prvih spoljnopolitičkih akcija Džonsonove administracije, "Tokovi istorije", br. 3/2009, Beograd 2010, str. 131-161.  
Kriza jugoslovenskog društva početkom 70-tih godina i pitanje sovjetske pomoći opstanku Titovog režima, "Istorija 20. veka", br. 2, Beograd 2010, str. 79-92.
Jugoslavija i svetsko tržište kapitala. Američka finansijska podrška jugoslovenskim razvojnim programima krajem 50-tih godina, "Tokovi istorije", br.3/2010, Beograd 2011, str. 89-102.
Razgovori Tito-Nikson oktobra 1971. Političke implikacije "Vašingtonske deklaracije, "Istorija 20. veka", br. 2, Beograd 2011, str. 159-172.

E-mail

dbogetic@eunet.rs