Saradnici

- 28 stalno zaposlenih (25 u naučnom sektoru, 3 u administraciji)

Naučni sektor:

- 21 doktor (7 naučnih savetnika, 2 viša naučna saradnika, 12 naučnih saradnika)

- 2 magistra

- 2 doktoranta