ODRŽANA SEDNICA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA

 

Dvadesetsedmog januara 2017. godine održana je sedma sednica Upravnog odbora Instituta za savremenu istoriju. Sednici su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora - akademik Ljubodrag Dimić, predsednik, prof. dr Srbobran Branković,  dr Aleksej Timofejev,  dr Radomir J. Popović,  prof. dr Predrag J. Marković, dr Jasmina Milanović i dr Stanislav Sretenović. Na sednici je usvojen predloga Izmena i dopuna Statuta Instituta za savremenu istoriju u cilju usklađivanja sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti,  zatim, razmatran Izveštaj o radu Instituta za savremenu istoriju za 2016. godinu, Plan rada ISI za 2017. godinu, usvojen Izdavački plan ISI za 2017. godinu, razmatran Finansijski izveštaj i Finansijski plan ISI za 2017. godinu, usvojen Plan javnih nabavki ISI za 2017. godinu, Popis osnovnih sredstava ISI za 2016. godinu i donete druge odluke.
Pored usvojenih odluka posebno je istaknuto je da je 25 zaposlenih u Institutu, od kojih 23 u naučnom sektoru,  njih 21 doktor nauka (šest naučnih savetnika, osam viših naučnih saradnika,  šest naučnih saradnika i 3 istraživača saradnika),  i 2 saradnika u opštem sektoru, realizovalo u potpunosti plan rada za 2016. godinu, objavivši oko 80 naučnih radova u svim kategorijama, dok je u izdanju Instituta objavljeno 7 monografija, jedan međunarodni zbornik radova i dva broja časopisa Istorija 20 veka.